Sari la:

        MERSUL         

    TRENURILOR    

 

CURSE AUTOCAR

PROGRAM ECHIPE

Special

PARTENERI

Casa de Avocatura Coltuc


Newsletter
Continuă

Contestaţia la executare împotriva băncilor
Categorie:   Special  Autor:  Mihai PETEAN  Data:  20.03.2013  Ora:  17:05  Citiri:  2618

Share:
Voteaza articolul:

Nota 0/5 (0 voturi)

Contestaţia la executare reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia puteţi obţine desfiinţarea măsurilor ilegale de urmărire silită.

Astfel aveţi posibilitatea formulării contestaţiei împotriva executării silite precum şi împotriva oriărui act de executare, în calitate de persoană interesată sau vătămată prin executare.

Prin urmare, contestaţia la executare poate avea ca obiect orice neregularitate procedurală săvârşită cu prilejul activităţii de urmărire silită. Cu titlu de exemplu ele se pot referi la nerespectarea formelor prevăzute de lege pentru incunoştiinţarea debitorului despre declanşarea urmăririi silite, alegerea formei de executare, prescripţia dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării, modul de realizare a publicităţii prevăzută de lege pentru realizarea licitaţiei, timpul în care se putea face urmărirea silită, etc.

Contestaţiile la executare pot avea ca obiect şi împărţirea bunurilor proprietate comună.

De asemenea, în cazul în care consideraţi că sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executor, si nu aţi uzat de procedura prevăzută de art. 2811 din Codul de procedură civilă, puteţi formula contestaţie la executare, cunoscută şi sub denumirea de contestaţie la titlu.

Puteţi recurge la procedura contestaţiei la executare şi în cazul în care organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

Consecinţa nerespectării dispoziţiilor privitoare la executarea silită sau la executarea oricărui act de executare atrage anularea actului respectiv .

Trebuie să aveţi în vedere că instanţa competentă va statua asupra contestaţiei la executare formulată în condiţiile mai sus menţionate, nu poate examina împrejuările care vizează fondul cauzei şi care sunt de natură să repună în discuţie, în faţa instanţei de executare hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, respectiv legalitatea şi temeinicia titlului executor. În acest mod s-ar încălca principiul puterii lucrului judecat.

Există însă o excepţie de la acest principiu, şi anume „în situaţia în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească”.

În această situaţie puteţi invoca în cadrul contestaţiei la executare şi”apărări de fond împotriva titlului executor, dacă legea nu prevede în acest scop altă cale de atac”.

De asemenea, puteţi formula contestaţie la executare şi în situaţia în care aveţi calitatea de terţ faţă de raportul juridic dintre creditor şi debitor, cu condiţia să demonstraţi un interes sau că prin actele de executare întocmite aţi fost vătămat.

Vă atenţionăm că după ce a început executarea siliă puteţi solicita în calitate de persoană interesată sau vătămată, pe calea contestaţiei la executare şi anularea încheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie sau, după caz, încuviinţarea executării silite dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.

 

Competenţa de soluţionare a contestaţiei revine instanţei de executare

În ipoteza în care aţi promovat o contestaţie privind lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa de soluţionare revine instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută. Când contestaţia formulată vizează un titlu executoriu ce nu emană de la

un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.

 

Termenul în care se poate formula contestaţia la executare

Puteţi formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la data

când :

- aţi luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestaţi sau de refuzul organului de executare, de a îndeplini un act de executare ;

- dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie, dacă aveţi calitate de debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit.

- de la data primirii somaţiei ori de la data când aţi luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu aţi primit somaţia sau executarea se face fară somaţie.

Dacă aveţi calitatea de terţă persoană ce aţi pretins un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit, puteţi formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului.

Neintroducerea contestaţiei în termenul menţionat mai sus nu vă împiedică să vă realizaţi dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii.

Contestaţia privind lămurirea întelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu o puteţi face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

Vă atenţionăm că dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.

Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă care se aplică în mod corespunzător.

Prin urmare, contestaţia prin care sesizaţi instanţa de judecată trebuie să cuprindă elementele prevăzute de lege, pentru cererea de chemare în judecată.

La cererea de chemare în judecată veţi alătura atâtea copii câti intimaţi sunt.  Contestaţia la executare se timbrează cu timbru judiciar şi taxa judiciară de timbru conform legii.

Potrivit dispoziţiilor legale judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.

Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, puteţi formula în faţa instanţei competente cerere de suspendare a executării silite.

Instanţa poate suspenda executarea dacă depuneţi o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.  Vă atenţionăm că suma pe care o datoraţi cu titlu de cauţiune se depune, după caz, la Trezoreria Statului, Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC-SA sau la orice altă instituţie bancară pe numele părţii, la dispoziţia instanţei sau după caz a executorului judecătoresc, potrivit legii.

Cauţiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului contestaţiei, iar în cazul contestaţiilor al cărui obiect nu este evaluabil în bani, nu va depăşi suma de 20 milioane lei.

Dacă bunurile urmărite sunt supuse stricăciunii, pieirii sau deprecierii instanţa va putea suspenda numai distribuirea preţului .

Asupra cererii de suspendare a executării silite formulate în condiţiile de mai sus, instanţa se pronunţă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs în mod separat.

În cazuri urgente, puteţi formula cerere de suspendare provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă, în condiţiile susmenţionate .

Cererea se adresează preşedintelui instanţei care, dacă aţi plătit cauţiunea poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de

suspendare de către instanţă.

Încheierea prin care preşedintele instanţei se pronună asupra cererii de suspendare provizorie nu este supusă nici unei căi de atac.

Cauţiunea pe care trebuie să o depuneţi în această situaţie, este de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane pentru cererile neevaluabile în bani. Această cauţiune este deductibilă din cauţiunea stabilită de instanţă, dacă este cazul.

Vă mai precizăm că în ambele situaţii, cauţiunea se eliberează celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirilor cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care prin hotărâri irevocabile, s-a

soluţionat fondul cauzei.

Cauţiunea vi se poate însă elibera de îndată, dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte să fiţi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

Dacă vi se admite contestaţia la executare, instanţa, după caz va anula actul de executare, contestat sau va dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării însuşi, anularea ori lămurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost

refuzată.

În cazul în care vi se respinge contestaţia, puteţi fi obligat la cerere la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar dacă aţi exercitat contestaţia cu rea credinţă , veţi fi obligat şi la plata unei amenzi de la 500.000 la 7.000.000 lei.

Efectele admiterii contestaţiei la executare în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, aveţi dreptul la întoarcere a executării, prin restabilirea situaţiei anterioare.

 

Articol realizat in parteneriat cu Cab. Av. Coltuc, www.coltuc.ro, av.COLTUC MARIUS VICENTIU, Partener www.licitatiijuridice.ro

 Ultimele articole de Mihai PETEAN:


Comentarii articol (0)
Va rugam postati doar comentarii ce au legatura cu subiectul articolului. Ne rezervam dreptul de a nu publica textele ce contin cuvinte vulgare, expresii jignitoare sau atacuri la persoana, precum si pe cele care contin linkuri cu scop publicitar.
Nu exista nici un comentariu
Scrie un comentariu:
Cod securitate:
Introdu codul:


Trimite!
Comentarii Facebook:

Poate te-ar interesa si:

Dezvoltare software, optimizare web, agentie web, Centric IT